992 Onondaga St. Oromocto, NB    (506) 357-6868 - Kayaks Fredericton